EK 3/2018 - Tytuły honorowe

Elderlandzki publikator aktów prawnych.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

EK 3/2018 - Tytuły honorowe

Post autor: Daniel von Witt » 18 lut 2018, 10:52

EDYKT KRÓLEWSKI
z dnia 18 lutego 2018 roku

o tytułach honorowych

Ja, Daniel von Witt, Lord Strażnik Koronny sprawujący swój urząd z Woli i w Imieniu Jej Królewskiej Mości Karoliny Aleksandry, Króla Dreamlandu i Elderlandu, Króla Scholandii, Najwyższego Zwierzchnika Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzerena Monderii, Luskanii, Tanequetilu i Galii Faradońskiej, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Królestwa, etc.

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Edykt określa tytuły szlacheckie, arystokratyczne i monarsze, zwane dalej "tytułami honorowymi", oraz zasady ich nabywania, używania i utraty.
2. Edykt określa również zadania i funkcjonowanie Heroldii Królestwa.

Art. 2.
1. Tytuł baroneta (baronetty) jest tytułem szlacheckim.
2. Tytuły barona (baronessy), wicehrabiego (wicehrabiny), hrabiego (hrabiny), markiza (markizy), diuka (diuczessy), księcia (księżnej) i arcyksięcia (arcyksiężnej) są tytułami arystokratycznymi.
3. Tytuł króla seniora (królowej matki) jest tytułem monarszym.

Art. 3.
1. Tytuły szlacheckie i arystokratyczne nadaje Król.
2. Tytuły szlacheckie i arystokratyczne nadaje się z uwzględnieniem ich hierarchii, przy czym w wyjątkowych wypadkach dopuszczalne jest nadanie tytułu wyższego z pominięciem kolejności.
3. Tytuł króla seniora (królowej matki) nabywa się w chwili ustąpienia z tronu.
4. Akt nadania tytułu honorowego w Królestwie Dreamlandu obywatelowi Królestwa uważa się za akt nadania tego tytułu także w Królestwie. Przepisu nie stosuje się, gdy sprawa tytułów honorowych jest uregulowana umową z Królestwem Dreamlandu.
5. Osoba nieposiadająca obywatelstwa Królestwa może otrzymać od Króla indygenat w uznaniu zasług dla Królestwa.

Art. 4.
1. W 14 dni od nadania tytułu honorowego nobilitowany obowiązany jest złożyć publicznie przysięgę wierności Królowi i Królestwu według następującej roty:
„Przyrzekam (ślubuję) uroczyście, że będę służyć wiernie Królowi i całemu Królestwu szerząc Ich wielkość i chwałę, oraz że w moim postępowaniu nie uczynię niczego, co uchybiałoby nadanej mi godności [określenie nadanego tytułu].”
2. Podpisaną przysięgę składa się w wydzielonym do tego celu miejscu na państwowym forum dyskusyjnym.

Art. 5.
1. Każdy nobilitowany ma obowiązek posiadać herb.
2. Herb nadaje Heroldia Królestwa w imieniu Króla w formie królewskiego patentu. Patent królewski stanowi urzędowy opis herbu oraz zawiera jego wzór graficzny.
3. Patent podlega ujawnieniu w rejestrze heraldycznym Heroldii Królestwa.

Art. 6.
1. Tworzy się Heroldię Królestwa, zwaną dalej „Heroldią”.
2. Członkami Heroldii są osoby nobilitowane.
3. Na czele Heroldii stoi Król jako Wielki Mistrz Heroldii Królestwa.
4. Organem wykonawczym Heroldii jest Herold Koronny, powoływany i odwoływany przez Króla.

Art. 7.
1. Heroldia odpowiada za uzgadnianie treści i wydawanie patentów królewskich w sprawie herbów.
2. Heroldia prowadzi rejestr heraldyczny, zawierający dane wszystkich nobilitowanych w historii Królestwa oraz ich herby.
3. Heroldia rozstrzyga spory i wątpliwości w kwestiach heraldycznych.
4. Heroldia może ustalić kodeks honorowy, określający reguły, jakim winien kierować się szlachcic Królestwa w swoim postępowaniu.
5. Organizację Heroldii określa statut uchwalany przez jej członków i zatwierdzany przez Króla.

Art. 8.
1. Osoba nobilitowana może zrzec się tytułu.
2. Osoba nobilitowana może zostać pozbawiona tytułu honorowego na podstawie:
(1) orzeczenia sądu - w przypadku, gdy orzeczenie jest wydawane w sprawie karnej z oskarżenia publicznego, w której nobilitowany jest oskarżonym albo w przypadku zachowania sprzecznego z złożoną przysięgą, naruszania kodeksu honorowego, statutu Heroldii albo w innych przypadkach nie licujących z godnością nobilitowanego;
(2) obwieszczenia Lorda Strażnika Koronnego - w przypadku odmowy złożenia przysięgi lub niezłożenia przysięgi.
3. Oskarżenia nobilitowanego przed sądem o zachowanie sprzeczne z złożoną przysięgą, naruszenie kodeksu honorowego, statutu Heroldii albo w innych przypadkach nie licujących z godnością nobilitowanego, może dokonać co najmniej dwóch innych nobilitowanych albo Herold Koronny.
4. Do procesu o odebranie tytułu honorowego stosuje się odpowiednie procedury właściwe postępowaniom karnym.
5. Od orzeczenia sądu o odebraniu tytułu honorowego stronom przysługuje odwołanie do Wielkiego Mistrza w ciągu 14 dni od ogłoszenia orzeczenia.
6. Wielki Mistrz orzeka o uchyleniu orzeczenia sądu i zwróceniu sprawy do ponownego rozpatrzenia albo utrzymaniu zaskarżonego orzeczenia w mocy.
7. Wielki Mistrz uchyla orzeczenie i umarza postępowanie, jeżeli uznaje oskarżenie za oczywiście bezzasadne.

Art. 9.
1. Osobom nobilitowanym Król może nadawać ziemię w Królewskiej Prowincji Luskanii lub Świętej Ziemi Tanequetilu. Nadanie ziemi może następować jednocześnie z nobilitacją lub osobno.
2. Posiadającemu tytuł baroneta (baronetty) lub barona (baronessy) Król może nadać mikroregion.
3. Posiadającemu tytuł wicehrabiego (wicehrabiny), hrabiego (hrabiny) lub markiza (markizy) Król może nadać mezoregion.
4. Posiadającemu tytuł diuka (diuczessy), księcia (księżnej) albo arcyksięcia (arcyksiężnej) Król może nadać makroregion.
5. Listę regionów Królestwa publikuje Królewska Akademia Nauk.
6. Nadany region stanowi dziedziczne lenno, którym nobilitowany może zarządzać jak swoją własnością z tym zastrzeżeniem, że jego obszar nie może być przekazywany w zarząd innym państwom wirtualnym ani ich organom. Na terytorium lenna powinno się również umożliwiać działalność centralnych i regionalnych organów władzy i administracji.

Art. 10.
Edykt wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Strażnik Koronny

ODPOWIEDZ

Wróć do „Monitor Elderlandzki”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość