PK - Ratyfikacja Traktatu o Bezpieczeństwie

Elderlandzki publikator aktów prawnych.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

PK - Ratyfikacja Traktatu o Bezpieczeństwie

Post autor: Daniel von Witt » 11 sty 2017, 18:38

PROKLAMACJA KRÓLEWSKA
z dnia 11 stycznia 2017 roku

Ja, Daniel arcyksiążę von Witt, Lord Strażnik Koronny, sprawując swój urząd z Woli i w Imieniu Jego Królewskiej Mości Edwarda, Króla Dreamlandu i Elderlandu, Króla Scholandii, Najwyższego Zwierzchnika Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzą scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzerena Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiam, co następuje:

I. Uznając poniższy Traktat o Bezpieczeństwie, podpisany przez Jego Ekscelencję wicehrabiego Wilhelma von Wolffa, Majordoma Koronnego, w imieniu Jego Królewskiej Mości Edwarda i Królestwa Elderlandu w dniu 10 stycznia 2017 roku w Królewskim Mieście Dreamopolis, za słuszny i celowy, ratyfikuję go i uznaję za wiążący.

II. Proklamacja uzyskuje moc z chwilą ogłoszenia.

(-) kmdr ppor. Daniel arcyksiążę von Witt
Lord Strażnik Koronny
TRAKTAT O BEZPIECZEŃSTWIE
zawarty pomiędzy

KRÓLESTWEM DREAMLANDU
reprezentowanym przez
Jego Ekscelencję
CHRISTIANA barona VON KLUCKA
Ministra Spraw Zagranicznych

oraz

KRÓLESTWEM ELDERLANDU
reprezentowanym przez
Jego Ekscelencję
WILHELMA wicehrabiego VON WOLFFA
Majordoma Koronnego

następującej treści:
Wysokie Układające się Strony, zwane dalej Stronami lub Oboma Królestwami zawierają niniejszy Traktat na dowód wieloletnich łączących je więzi, obecności w Wspólnocie Korony Ebruzów oraz celem pogłębiania współpracy i poprawy bezpieczeństwa.

Art. 1. [Forum dyskusyjne i miejsce na serwerze]
 • 1. Królestwo Elderlandu bierze w dzierżawę, a Królestwo Dreamlandu w dzierżawę oddaje wyodrębnioną część forum dyskusyjnego i miejsca na serwerze Królestwa Dreamlandu, zwane dalej „Infrastrukturą”.
  2. Oba Królestwa uznają Infrastrukturę za eksterytorialną część Królestwa Elderlandu, na obszarze której obowiązuje wyłącznie prawo Królestwa Elderlandu, chyba że postanowienia niniejszego Traktatu inaczej stanowią.
  3. Bezpieczeństwo i sprawność funkcjonowania Infrastruktury zapewniają Królewskie Służby Informatyczne Królestwa Dreamlandu w takim samym zakresie i wymiarze zadań, jaki nakłada na nie prawo Królestwa Dreamlandu.
Art. 2. [Ściganie przestępstw i wymiar sprawiedliwości]
 • 1. Organy ścigania przestępstw Obu Królestw współdziałają ze sobą w celu ujęcia sprawców przestępstw popełnionych na terenie jednego z Królestw, a przebywających na terytorium drugiego z Królestw, udzielając sobie koniecznej pomocy prawnej i prowadząc wymianę informacji kryminalnych.
  2. Oba Królestwa zobowiązują się podjąć działania przygotowawcze w celu ewentualności utworzenia ponadnarodowego sądu dla Wspólnoty Korony Ebruzów. Właściwe organy nadzorujące wymiar sprawiedliwości Obu Królestw spotykać się będą w tym celu na konsultacjach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące przez okres pół roku od dnia wejścia w życie postanowień niniejszego Traktatu, po czym przedstawią Radzie Wspólnoty Korony Ebruzów wnioski i propozycje końcowe w zakresie możliwości i potrzeb utworzenia takiego sądu.
Art. 3. [Współpraca wojskowa]
 • 1. Siły zbrojne Obu Królestw, przez które rozumie się armie regularne lub inne jednostki wykonujące zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego i ochrony granic, współdziałają ze sobą w szczególności na płaszczyźnie prowadzenia wywiadu i kontrwywiadu oraz realizacji operacji specjalnych leżących w interesie Obu Królestw.
  2. Dowództwa sił zbrojnych Obu Królestw prowadzą ze sobą regularne spotkania i konsultacje w sprawach bezpieczeństwa narodowego oraz rozwoju sił zbrojnych.
  3. Dowództwa sił zbrojnych Obu Królestw mogą wspólnie wydawać normy wojskowe w zakresie integracji i ujednolicania wzajemnych systemów wojskowych. Normy podlegają wdrożeniu w każdym Królestwie zgodnie z jego przepisami.
  4. Oba Królestwa solidarnie występują na arenie międzynarodowej w razie zagrożenia bezpieczeństwa dowolnego z nich, używając dopuszczalnych lub akceptowalnych środków przedsiębranych celem likwidacji zagrożenia.
  5. W razie agresji zbrojnej na jedno lub Oba Królestwa każde z nich zobowiązuje się do udzielenia sobie niezbędnej pomocy.
  6. Jednostki wojskowe sił zbrojnych Obu Królestw mogą być dyslokowane na dłuższy okres czasu na terytorium drugiego Królestwa tylko w sytuacji poważnego zagrożenia bezpieczeństwa jednego z nich lub wojny, a w czasie pokoju – tylko na zasadzie wzajemności.
  7. Żołnierze sił zbrojnych Obu Królestw, o ile spełniają wymogi określone prawem państwowym każdego z nich, mogą sprawować służbę wojskową jednocześnie w siłach zbrojnych obu Królestw, występując z stosownym wnioskiem do dowództw tych sił zbrojnych.
  8. Siły zbrojne Obu Królestw uznają wzajemnie nadawane żołnierzom stopnie i tytuły wojskowe, którymi można się posługiwać na terytoriach Obu Królestw.
  9. Żołnierz przechodząc z sił zbrojnych jednego Królestwa do sił zbrojnych drugiego Królestwa zachowuje swój stopień wojskowy, o ile ten istnieje w siłach zbrojnych, do których żołnierz przechodzi. Gdy stopnia wojskowego nie ma, nadawany mu jest stopień równoważny określony normami wojskowymi w ramach sojuszu Obu Królestw.
Art. 4. [Współpraca wywiadowcza]
 • 1. Król Obu Królestw tworzy Królewską Agencję Wywiadowczą Wspólnoty Korony Ebruzów, podlegającą jemu, szefom rządów Obu Królestw oraz dowództwom sił zbrojnych Obu Królestw.
  2. Królewska Agencja Wywiadowcza funkcjonuje niejawnie. Jej organizację, struktury, zasady rekrutacji członków i ich pracę określa Król niejawnie po konsultacjach z dowództwami sił zbrojnych Obu Królestw.
  3. Praca Królewskiej Agencji Wywiadowczej i zdobywane przez nią informacje objęte są tajemnicą państwową. Tajemnica państwowa obowiązuje wszystkie osoby, które zapoznały się z nią podczas sprawowania swoich urzędów, również po ich złożeniu.
  4. Karanie za łamanie tajemnicy państwowej związanej z funkcjonowaniem Królewskiej Agencji Wywiadowczej odbywa się zgodnie z prawem Królestwa właściwego dla osoby podejrzanej o ujawnienie tajemnicy państwowej.
  5. Królewska Agencja Wywiadowcza jest finansowana solidarnie przez Oba Królestwa w równych częściach.
Art. 5. [Gwardia Królewska]
 • 1. Gwardia Królewska funkcjonuje jako straż przyboczna Króla Obu Królestw i jest formacją wspólną dla Obu Królestw. Król jest zwierzchnikiem Gwardii Królewskiej.
  2. Na czele Gwardii Królewskiej może stać dowódca Gwardii Królewskiej. Dowódcą Gwardii Królewskiej jest powoływany przez Króla w Obu Królestwach jednocześnie Komendant Gwardii Królewskiej. Jeżeli Komendant nie jest powołany wówczas jego obowiązki pełni Marszałek Dworu Królewskiego.
  3. Zadania Gwardii Królewskiej określa Król. Organizację Gwardii Królewskiej oraz zasady przyjmowania w jej szeregi gwardzistów określa dowódca Gwardii Królewskiej.
  4. Jeżeli w siłach zbrojnych Obu Królestw funkcjonowały gwardie królewskie do dnia wejścia w życie niniejszego Traktatu dowództwa sił zbrojnych Obu Królestw przekazują ich jednostki pod komendę dowódcy Gwardii Królewskiej.
  5. Gwardia Królewska jest finansowana solidarnie przez Oba Królestwa w równych częściach.
Art. 6. [Przepisy końcowe]
 • 1. Strony zawierają niniejszy Traktat na czas 24 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia na kolejny okres, ustalony i podany do publicznej wiadomości przez Strony przed zakończeniem obowiązywania ww. terminu.
  2. Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji i wchodzi w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.
  3. Wysokie Układające się Strony mogą dokonać zmiany niniejszego Traktatu w formie Aneksu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ratyfikacji Aneksu przez Wysokie Układające się Strony.
  4. Wysokie Układające się Strony mogą dokonać wypowiedzenia niniejszego Traktatu, co następuje z upływem 30 dni od notyfikacji tego faktu drugiej Wysokiej Układającej się Stronie.
Zawarto dnia 10 stycznia 2017 roku w Królewskim Mieście Dreamopolis

W imieniu Królestwa Dreamlandu:
(-) Christian baron von Kluck
Minister Spraw Zagranicznych

W imieniu Królestwa Elderlandu:
(-) Wilhelm wicehrabia von Wolff
Majordom Koronny

Zablokowany

Wróć do „Monitor Elderlandzki”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość