[Debata do 19.07] VII/2018 - UK o Senacie Koronnym

Pałac Srebrzysty w Hanssii - siedziba elderlandzkiego ciała ustawodawczego.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

[Debata do 19.07] VII/2018 - UK o Senacie Koronnym

Post autor: Daniel von Witt » 12 lip 2018, 20:36

Zarządzam debatę nad projektem ustawy o Senacie Koronnym. Jest to jego wersja oficjalna. Proszę debatować do 19 lipca.
USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia ... 2018 roku

o Senacie Koronnym
Art. 1.
1. Senat Koronny stanowi reprezentację woli politycznej korporacji oraz prowincji i terytoriów.
2. Senat Koronny sprawuje władzę ustawodawczą oraz władzę sądowniczą.

Art. 2.
Kadencja Senatu Koronnego trwa 4 miesiące, rozpoczynając się każdorazowo 1 stycznia, 1 maja i 1 września roku kalendarzowego.

Art. 3.
1. Senat Koronny składa się z 100 mandatów.
2. Mandaty rozdziela się po do dwóch puli: 50 mandatów do puli mandatów korporacji oraz 50 mandatów do puli mandatów prowincji i terytoriów, a następnie proporcjonalnie pomiędzy wszystkich kandydatów z danej puli, którzy w wyborach uzyskali co najmniej 1 głos.
3. Jeżeli dany kandydat reprezentował korporacje oraz prowincje i terytoria oraz uzyskał co najmniej 1 głos, liczbę uzyskanych przez niego głosów dzieli się przez pół i wlicza osobno do danej puli, z której dzieli się mandaty zgodnie z przepisem ust. poprzedzającego.
4. Wyniki podziału mandatów przedstawia się w liczbach całkowitych.

Art. 4.
1. Kandydatem na senatora może być obywatel Królestwa Elderlandu.
2. Prawo do zgłaszania kandydatów na senatorów posiadają:
(1) prowincje i terytoria: Królewska Prowincja Luskania, Księstwo Monderii oraz Święta Ziemia Tanequetilu;
(2) korporacje: Królewska Akademia Nauk, Zakon Rycerzy Króla Edwarda oraz Elderlandzki Kościół Narodowy.
3. Jedna prowincja lub terytorium oraz jedna korporacja mogą zgłosić tego samego kandydata. Wówczas reprezentuje on w wyborach zarówno prowincje i terytoria jak i korporacje.

Art. 5.
1. Wybory senatorów przeprowadzają Stany Generalne.
2. Zgłaszanie kandydatów odbywa się między 18 a 11 dniem przed końcem kadencji Senatu Koronnego.
3. Zgłoszeń kandydatów dokonują zarządzający prowincjami i terytoriami oraz kierownicy korporacji.
4. Ogłoszenie listy kandydatów następuje 10 dnia przed końcem kadencji Senatu Koronnego.
5. Głosowanie odbywa się między 9 a 3 dniem przed końcem kadencji Senatu Koronnego.
6. Ogłoszenie wyników wyborów następuje 2 dni przed końcem kadencji Senatu Koronnego.

Art. 6.
1. Wyborów senatorów nie przeprowadza się, i je odracza o 4 miesiące, jeżeli w czasie przeznaczonym na zgłaszanie kandydatów nie zostaną zgłoszone co najmniej 3 osoby.
2. Jeżeli w wyniku wyborów liczba kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 1 głos jest mniejsza niż 3, wybory uważa się za nieważne, i je odracza o 4 miesiące.
3. W obu przypadkach określonych w niniejszym artykule ogłoszenie o odroczeniu wyborów senatorów wydaje Przewodniczący Stanów Generalnych.
4. Po wydaniu ogłoszenia o odroczeniu wyborów senatorów wszystkie prerogatywy Senatu Koronnego w nadchodzącej kadencji, na którą nie udało się wybrać senatorów, Stany Generalne przekazują do wykonywania Radzie Koronnej.

Art. 7.
1. Senator jest skreślany z listy senatorów w sytuacji:
(1) zrzeczenia się godności senatora;
(2) utraty obywatelstwa Królestwa.
2. Skreślenia z listy senatorów wraz z podaniem przyczyny dokonuje Przewodniczący Stanów Generalnych, Wiceprzewodniczący Stanów Generalnych lub Wielki Lord Strażnik. O tym, kto dokonuje skreślenia z listy senatorów decyduje to, czy organ uprawniony do dokonania skreślenia nie jest senatorem.
3. Po skreśleniu z listy senatorów organ uprawniony do dokonania skreślenia nadaje zwolnione mandaty kolejnej osobie, która uzyskała najlepszy wynik wyborczy, ale nie dostała się do Senatu Koronnego. Jeżeli takiej osoby nie ma, zwolnione mandaty dzielone są proporcjonalnie między pozostałych w Senacie Koronnym senatorów.

Art. 8.
1. Senat Koronny obraduje w wyodrębnionym miejscu państwowego forum dyskusyjnego, zwanym dalej "salą obrad Senatu".
2. Czynne prawo dostępu do sali obrad Senatu przysługuje każdemu obywatelowi. Bierne prawo dostępu do sali obrad Senatu przysługuje każdemu człowiekowi.

Art. 9.
1. Na czele Senatu Koronnego stoi Marszałek Senatu Koronnego, wybrany przez Senat Koronny z swego grona.
2. W pierwszym dniu kadencji Senatu Koronnego Król powołuje na urząd Marszałka Seniora Senatu Koronnego tego spośród senatorów, którego staż obywatelski jest najdłuższy. Marszałek Senior Senatu Koronnego kieruje obradami do czasu wyboru Marszałka Senatu Koronnego.

Art. 10.
1. Prawo wnoszenia do Senatu Koronnego projektów ustaw przysługuje Majordomowi Koronnemu i senatorom. Prawo wnoszenia do Senatu Koronnego projektów uchwał przysługuje senatorom.
2. Prawidłowo złożony projekt ustawodawczy zawiera projekt ustawy, uzasadnienie do projektu ustawy oraz jednolite wersje aktów normatywnych zmienianych projektem ustawy.
3. Senat Koronny debatuje nad projektem ustawy i projektem uchwały przez co najmniej 3 dni.
4. Senat Koronny głosuje nad projektem ustawy i projektem uchwały przez co najmniej 3 dni. Głosowana ustawa lub uchwała zostaje przyjęta, jeżeli uzyskała więcej mandatów za niż mandatów przeciw. Głosów wstrzymujących się nie dolicza się do głosów przeciw. Jeżeli debacie poddano co najmniej dwa alternatywne projekty ustaw lub uchwał, senatorowie mogą wówczas oddawać głos za jednym z tych projektów, przeciw wszystkim lub wstrzymać się od głosu.
5. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu Koronnego przekazuje Królowi w wyodrębnionym miejscu państwowego forum dyskusyjnego przeznaczonego dla Króla.
6. Uchwaloną uchwałę Marszałek Senatu Koronnego ogłasza publicznie.
7. Król ma prawo zawetować ustawę w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Król, wetując ustawę, zwraca ją do sali obrad Senatu.
8. Marszałek Senatu Koronnego przedkłada zawetowaną ustawę Senatowi Koronnemu, przeprowadzając powtórne głosowanie. Do odrzucenia królewskiego weta wymagane jest poparcie zawetowanej ustawy większością 3/5 liczby mandatów.
9. Powtórnie uchwaloną ustawę Marszałek Senatu Koronnego przekazuje Królowi. Król niezwłocznie ustawę zatwierdza i ogłasza publicznie.

Art. 11.
1. W sprawach niezastrzeżonych dla Stanów Generalnych, wymiar sprawiedliwości w pierwszej instancji sprawuje Senat Koronny.
2. Senat Koronny orzeka na podstawie prawa, a w razie konieczności także na podstawie utrwalonych zwyczajów oraz zasad słuszności.
3. Każdy może dochodzić swych praw przed Senatem Koronnym. Każdy ma również prawo odwołać się od wydanego wyroku do Króla i uzyskać ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Odrębnymi przepisami określone zostanie, jak przebiega postępowanie sądowe.
(-) kmdr ppor. Daniel von Witt

ODPOWIEDZ

Wróć do „Rada Koronna”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość