Strona 1 z 1

Jak funkcjonować w Radzie?

: 24 sty 2016, 10:16
autor: Daniel von Witt
Jak funkcjonować w Radzie Koronnej? Rada Koronna jest organem władzy ustawodawczej ustanowionym 21 marca 2013 roku przez Króla Marcina III Mikołaja. Podstawowe informacje o Radzie znajdują się na tej stronie, natomiast akt normatywny regulujący jej działanie znajduje się w Monitorze Elderlandzkim.

Celem istnienia Rady Koronnej jest wykonanie postanowień Stanów Generalnych obradujących w 2012 roku bezpośrednio po Akcie Komendacji. Przypomnieć trzeba, czym zajmowały się Stany Generalne:
Bieżący stan wykonania tych postanowień jest podsumowywany w tym wątku Rady Koronnej: [Plan] Wznowienie prac Rady Koronnej. W chwili, gdy Rada Koronna wywiąże się z tego planu Król rozwiąże ją zgodnie z postanowieniem art. 1 ust. 4 Edyktu Królewskiego o Radzie Koronnej.

Członkiem Rady Koronnej jest z mocy prawa każdy obywatel Królestwa, który posiada je od co najmniej 30 dni oraz wypowiadał się na forum Królestwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Każdy obywatel niezależnie od ww. wymogów ma prawo brać udział w debatach Rady Koronnej. Radzie Koronnej przewodniczy Lord Strażnik Koronny. Prawo udziału w debatach Rady posiada również Król.

Każdemu uprawnionemu do wypowiadania się w Radzie Koronnej przysługuje prawo składania wniosków o przeprowadzenie debat bądź wniosków z projektami ustaw. W Radzie Koronnej nie warto składać projektów ustaw, które nie wynikają z celu, dla którego Rada Koronna została powołana, gdyż to opóźni jej rozwiązanie i ustanowienie Senatu Królewskiego. Wnioski o rozpoczęcie debat lub rozpatrzenie projektu ustawy przyjmuje Lord Strażnik Koronny. Po przyjęciu wniosku odbywa się debata, której długość trwania dowolnie ustala Lord Strażnik Koronny. Może być ona skracana jak też wydłużana. Mogą o to wnosić wszyscy uprawnieni do wypowiadania się w Radzie Koronnej. Po zakończeniu debaty, jeżeli dotyczyła ona projektu ustawy, odbywa się głosowanie nad projektem ustawy. W głosowaniu mogą brać udział tylko członkowie uprawnieni do głosowania (30 dni obywatelstwa). Głosowania prowadzi i zamyka Lord Strażnik Koronny. Ustawy uchwala się zwykłą większością głosów. Kworum nie jest wymagane. Po zakończeniu głosowania, jeśli ustawa zostanie przyjęta prawo do jej zatwierdzenia przysługuje Koronie. Król lub Wicekról (Lord Strażnik Koronny) ogłasza ustawę w Monitorze Elderlandzkim.